Particuliere Zorgvrager

Vaak is bij ziekte of ouderdom deskundige hulp thuis onmisbaar. Voor u is die hulp snel beschikbaar via Zeeuwse Zorgmensen, hét servicebureau in Zeeland voor particuliere thuiszorg, verpleging en begeleiding.

De zorg kan worden vergoed vanuit een Persoonsgebonden Budget ( PGB ) of via betaling uit eigen middelen.

De voordelen van Zeeuwse Zorgmensen:

 • Kleinschalig en persoonlijk
 • De hoogste kwaliteit
 • Transparante werkwijze
 • Zorg op maat
 • Deskundige zorgverleners
 • Persoonlijke aandacht
Persoonsgebonden budget

Algemene informatie Persoonsgebonden budget (PGB)
Het persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf de zorg die u nodig heeft inkoopt. Met een PGB heeft u de algehele regie over de zorg, waarbij u kunt denk aan keuze qua tijden, zorgverleners en op welke manier u de zorg ingevuld ziet. Zodoende krijgt u precies de zorg die u wenst.
Om een PGB te kunnen ontvangen heeft u allereerst een indicatie nodig. Het aanvragen van de indicatie verloopt op verschillende manieren en hangt samen met welke zorg en/of ondersteuning er nodig is en vanuit welke wet de indicatie wordt betaald.

Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de verschillende PGB’s binnen de verschillende wetten.  Zeeuwse Zorgmensen denkt graag met u mee, mochten er vragen zijn.

Aanvraag Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Deze indicatie is van toepassing bij langdurige, intensieve zorg thuis. De aanvraagprocedure verloopt via het CIZ (Centraal indicatiestelling zorg) en kunt u aanvragen via de huisarts of uzelf. Als u het zelf aanvraagt kunt u dit schriftelijk doen of online en samen met de benodigde documenten opsturen naar het CIZ. Binnen 6 weken ontvangt u een indicatiebesluit.
Gaat u de indicatie omzetten naar een PGB, dan volgt er een bewustkeuzegesprek met o.a. waarom u voor een PGB kiest. Ook moet er een budgetplan en zorgplan worden ingediend.
Heeft u al een Zorg in Natura en wilt u dit omzetten naar een PGB, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw Zorgkantoor in de buurt of een wijzigingsformulier insturen.
Uitbetaling van het PGB verloopt via de Sociale Verzekeringsbank.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) én Jeugdwet
Aanvraag/’melding’ verloopt via de gemeente. Dit kan op verschillende manieren:
telefonisch, via een formulier op de gemeentelijke website, via de e-mail, een brief of door zelf naar het gemeentelijk loket toe te gaan en het is niet verplicht, maar kan een voordeel zijn om van tevoren een persoonlijk plan op te stellen.

Vervolgens komt er een onderzoek ofwel het ‘keukentafelgesprek’ en er wordt gekeken naar de gehele situatie wat er daadwerkelijk nodig is qua voorziening. Binnen 2 weken ontvangt u dan een toekenningsbeschikking.

Uitbetaling van het PGB verloopt via de Sociale Verzekeringsbank.

Zorgverzekeraar (ZVW)
Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en wordt gesteld door de wijkverpleegkundige. Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. Onder voorwaarden kunt u een pgb aanvragen bij uw Zorgverzekeraar. Kijk voor de procedure op de website van uw Zorgverzekeraar.

Meer informatie over een PGB kunt u vinden op de website van Per Saldo die is ontstaan vanuit  belangenbehartigers met een PGB en klikt u dan hier.

Diensten

Iedereen wil graag onafhankelijk blijven en eigen leven blijven leiden, in de eigen vertrouwde omgeving. In sommige gevallen kan dat helaas niet meer en komt u voor de moeilijke keuze te staan: opgenomen worden in een verpleeghuis of thuiszorg.

Wij helpen mensen om zelfstandig thuis te blijven wonen. Samen met een klein, vast team. Afgestemd op (bijna) elke behoefte en wens leveren wij dag- en nachtzorg in huis.

De zorgverleners zijn gekwalificeerd en gediplomeerd. Ze hebben de vereiste vaardigheden om goed te kunnen communiceren en professionele zorg te bieden. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er een persoonlijke klik met de zorgverleners is. Om dit te bewerkstellingen, komen wij dan ook graag eerst langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

24-uurs zorg:
Met 24-uurs zorg bieden wij 24 uur aaneengesloten zorg bij u thuis. Deze zorg wordt bijvoorbeeld ingezet als:

 • De mantelzorger is overbelast;
 • U of uw naasten wil (nog) niet overgeplaatst worden naar een verzorgingshuis, hospice of kleinschalige woonvorm;
 • U of uw naasten is in afwachting van een opname in verzorgingshuis, hospice of kleinschalige woonvorm.

Dag- en nachtzorg:
Het kan prettig zijn om niet alleen overdag, maar ook in de nacht gebruik te maken van zorg. Bijvoorbeeld bij herstel na ziekte, overbelasting van de mantelzorger of in een terminale fase.
De inzet van nachtzorg kent twee verschillende vormen, namelijk slaap- of waaknachten.

Terminale thuiszorg:
Met terminale zorg kan de laatste levensfase doorgebracht worden in de eigen vertrouwde omgeving. De zorgverleners bieden persoonlijke verzorging, ondersteuning en begeleiding in deze voor u en uw naasten zo intense tijd.

Zorg bij dementie:
De eerste fase van dementie is de periode van het ‘niet pluisgevoel’ als u zich zorgen maakt over toenemende vergeetachtigheid of veranderend gedrag bij uzelf, uw partner of uw familielid. Naarmate de ziekte vordert verliezen patiënten steeds meer de regie over het eigen leven.

De zelfstandig zorgondernemers bieden thuiszorg bij dementie waarbij ze in een team structuur en zekerheid creëren. Het volledige zorgplan is erop gericht om de cliënt zo lang mogelijk thuis te laten wonen met een hoge kwaliteit van leven. Zeeuwse Zorgmensen helpt u hierbij.

In dit proces werken we samen met Zeeuwse Zorgschakels.

Gehandicaptenzorg
De zelfstandig zorgondernemers bieden zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Kosten en vergoeding

Maatwerk
Alle afspraken die u met Zeeuwse Zorgmensen maakt worden nauwgezet nagekomen. De tarieven die Zeeuwse Zorgmensen hanteert zijn maatwerk en afhankelijk van het aantal gerealiseerde zorguren en ingezet deskundigheidsniveau. Graag nemen wij met u uw wensen en behoefte door en doen u een vrijblijvend voorstel.

Proces

 • Gesprek

  Tijdens een kennismakingsgesprek nemen wij uw wensen door

 • Zorg op Maat

  Naar aanleiding van de zorgvraag gaan wij op zoek naar de juiste zorgverlener

 • Kosten

  U ontvangt een voorstel met betrekking tot de kosten van de zorgverlening

 • Vergoedingen

  Indien beschikbaar kunnen kosten voor zorg (deels) worden vergoed vanuit een PersoonsGebondenBudget

Kosten en vergoeding
Indien beschikbaar kunnen kosten voor zorg (deels) worden vergoed vanuit een PersoonsGebondenBudget. Ten aanzien van deze mogelijkheden kunnen wij u in een persoonlijk gesprek nader informeren. De kosten voor zorgverlening worden maandelijks achteraf op basis van daadwerkelijk geleverde uren zorg gespecificeerd in rekening gebracht.

Het kan zijn dat uw indicatie niet toereikend is om de zorg te ontvangen die u wenst. U kunt via Zeeuwse Zorgmensen ook zorg inkopen uit eigen middelen. Deze zorg is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar bij de belastingdienst. Meer informatie over dit onderwerp vind u op de website van de belastingdienst